ELOVL Fatty Acid Elongase 1 (ELOVL1) Antibody

ELOVL Fatty Acid Elongase 1 (ELOVL1) Antibody:

ELOVL Fatty Acid Elongase 6 (ELOVL6) Antibody from Abbexa
20-abx008044 | [100 ul: < span>300.00 EUR] [200 ul: < span>439.00 EUR] [30 ul: < span>189.00 EUR]
ELOVL Fatty Acid Elongase 1 (ELOVL1) Antibody from Abbexa
abx010706-100ug | 100 ug: < span>439.00 EUR
ELOVL Fatty Acid Elongase 4 (ELOVL4) Antibody from Abbexa
abx028741-400ul | 400 ul: < span>523.00 EUR
ELOVL Fatty Acid Elongase 4 (ELOVL4) Antibody from Abbexa
abx028741-80l | 80 µl: < span>286.00 EUR
ELOVL Fatty Acid Elongase 5 (ELOVL5) Antibody from Abbexa
abx027040-400ul | 400 ul: < span>523.00 EUR
ELOVL Fatty Acid Elongase 5 (ELOVL5) Antibody from Abbexa
abx027040-80l | 80 µl: < span>286.00 EUR
ELOVL Fatty Acid Elongase 3 (ELOVL3) Antibody from Abbexa
abx031262-400ul | 400 ul: < span>523.00 EUR
ELOVL Fatty Acid Elongase 3 (ELOVL3) Antibody from Abbexa
abx031262-80l | 80 µl: < span>286.00 EUR
ELOVL Fatty Acid Elongase 4 (ELOVL4) Antibody from Abbexa
20-abx002627 | [100 ul: < span>411.00 EUR] [200 ul: < span>592.00 EUR] [50 ul: < span>314.00 EUR]
ELOVL Fatty Acid Elongase 2 (ELOVL2) Antibody from Abbexa
abx034269-400ul | 400 ul: < span>523.00 EUR
ELOVL Fatty Acid Elongase 2 (ELOVL2) Antibody from Abbexa
abx034269-80l | 80 µl: < span>286.00 EUR
ELOVL Fatty Acid Elongase 5 (ELOVL5) Antibody from Abbexa
abx034595-400ul | 400 ul: < span>523.00 EUR
ELOVL Fatty Acid Elongase 5 (ELOVL5) Antibody from Abbexa
abx034595-80l | 80 µl: < span>286.00 EUR
ELOVL Fatty Acid Elongase 4 (ELOVL4) Antibody from Abbexa
20-abx134095 | [100 ul: < span>300.00 EUR] [200 ul: < span>439.00 EUR] [30 ul: < span>189.00 EUR]
ELOVL Fatty Acid Elongase 1 (ELOVL1) Antibody from Abbexa
20-abx134590 | [100 ul: < span>300.00 EUR] [200 ul: < span>439.00 EUR] [30 ul: < span>189.00 EUR]
ELOVL Fatty Acid Elongase 2 (Elovl2) Antibody from Abbexa
20-abx112275 | [150 ul: < span>732.00 EUR] [50 ul: < span>398.00 EUR]
ELOVL Fatty Acid Elongase 4 (Elovl4) Antibody from Abbexa
20-abx112276 | [150 ul: < span>732.00 EUR] [50 ul: < span>398.00 EUR]
ELOVL Fatty Acid Elongase 6 (ELOVL6) Antibody from Abbexa
20-abx112278 | [150 ul: < span>732.00 EUR] [50 ul: < span>398.00 EUR]
ELOVL Fatty Acid Elongase 5 (ELOVL5) Antibody from Abbexa
20-abx121959 | [100 ul: < span>300.00 EUR] [200 ul: < span>439.00 EUR] [30 ul: < span>189.00 EUR]
ELOVL Fatty Acid Elongase 4 (ELOVL4) Antibody from Abbexa
20-abx325586 | [100 ug: < span>314.00 EUR] [50 ug: < span>244.00 EUR]
ELOVL Fatty Acid Elongase 5 (ELOVL5) Antibody from Abbexa
20-abx324600 | [100 ug: < span>314.00 EUR] [50 ug: < span>244.00 EUR]
ELOVL Fatty Acid Elongase 6 (ELOVL6) Antibody from Abbexa
20-abx327224 | [100 ug: < span>314.00 EUR] [50 ug: < span>244.00 EUR]
ELOVL Fatty Acid Elongase 2 (ELOVL2) Antibody from Abbexa
20-abx322886 | [100 ug: < span>314.00 EUR] [50 ug: < span>244.00 EUR]
ELOVL Fatty Acid Elongase 3 (ELOVL3) Antibody from Abbexa
20-abx322946 | [100 ug: < span>314.00 EUR] [50 ug: < span>244.00 EUR]
ELOVL Fatty Acid Elongase 4 (ELOVL4) Antibody from Abbexa
20-abx318861 | [100 ug: < span>411.00 EUR] [1 mg: < span>1845.00 EUR] [200 ug: < span>599.00 EUR] [20 ug: < span>182.00 EUR] [50 ug: < span>300.00 EUR]
ELOVL Fatty Acid Elongase 2 (ELOVL2) Antibody from Abbexa
20-abx302079 | [100 ug: < span>411.00 EUR] [1 mg: < span>1845.00 EUR] [200 ug: < span>599.00 EUR] [20 ug: < span>182.00 EUR] [50 ug: < span>300.00 EUR]
ELOVL Fatty Acid Elongase 5 (ELOVL5) Antibody from Abbexa
20-abx311679 | [100 ug: < span>411.00 EUR] [1 mg: < span>1845.00 EUR] [200 ug: < span>599.00 EUR] [20 ug: < span>182.00 EUR] [50 ug: < span>300.00 EUR]
ELOVL Fatty Acid Elongase 1 (ELOVL1) Antibody from Abbexa
20-abx311975 | [100 ug: < span>411.00 EUR] [1 mg: < span>1845.00 EUR] [200 ug: < span>599.00 EUR] [20 ug: < span>182.00 EUR] [50 ug: < span>300.00 EUR]
ELOVL Fatty Acid Elongase 1 (ELOVL1) Antibody from Abbexa
abx215137-100ug | 100 ug: < span>439.00 EUR
ELOVL Fatty Acid Elongase 2 (ELOVL2) Antibody from Abbexa
20-abx215141 | [100 ug: < span>425.00 EUR] [50 ug: < span>342.00 EUR]
ELOVL Fatty Acid Elongase 6 (ELOVL6) Antibody from Abbexa
20-abx213236 | [100 ul: < span>411.00 EUR] [50 ul: < span>300.00 EUR]
ELOVL Fatty Acid Elongase 2 (ELOVL2) Antibody from Abbexa
abx232746-100ug | 100 ug: < span>509.00 EUR
ELOVL Fatty Acid Elongase 4 (ELOVL4) Antibody from Abbexa
abx232747-100ug | 100 ug: < span>481.00 EUR
ELOVL Fatty Acid Elongase 6 (ELOVL6) Antibody from Abbexa
abx232748-100ug | 100 ug: < span>509.00 EUR
ELOVL Fatty Acid Elongase 1 (ELOVL1) Antibody from Abbexa
20-abx014453 | [100 ug: < span>314.00 EUR] [10 ug: < span>98.00 EUR] [200 ug: < span>398.00 EUR] [300 µg: < span>495.00 EUR]
ELOVL Fatty Acid Elongase 3 (ELOVL3) Antibody from Abbexa
20-abx014454 | [100 ug: < span>314.00 EUR] [10 ug: < span>98.00 EUR] [200 ug: < span>398.00 EUR] [300 µg: < span>495.00 EUR]
ELOVL Fatty Acid Elongase 4 (ELOVL4) Antibody from Abbexa
20-abx014455 | [100 ug: < span>314.00 EUR] [10 ug: < span>98.00 EUR] [200 ug: < span>398.00 EUR] [300 µg: < span>495.00 EUR]
ELOVL Fatty Acid Elongase 5 (ELOVL5) Antibody from Abbexa
20-abx014456 | [100 ug: < span>314.00 EUR] [10 ug: < span>98.00 EUR] [200 ug: < span>398.00 EUR] [300 µg: < span>495.00 EUR]
ELOVL Fatty Acid Elongase 6 (ELOVL6) Antibody from Abbexa
20-abx339292 | [100 ul: < span>411.00 EUR] [50 ul: < span>300.00 EUR]
ELOVL Fatty Acid Elongase 3 (ELOVL3) Antibody from Abbexa
abx330353-100ul | 100 ul: < span>425.00 EUR
ELOVL Fatty Acid Elongase 5 (ELOVL5) Antibody from Abbexa
abx330624-100ul | 100 ul: < span>425.00 EUR
ELOVL Fatty Acid Elongase 4 (ELOVL4) Antibody from Abbexa
abx331769-100ul | 100 ul: < span>425.00 EUR
ELOVL Fatty Acid Elongase 4 (ELOVL4) Antibody (HRP) from Abbexa
20-abx316573 | [100 ug: < span>411.00 EUR] [1 mg: < span>1845.00 EUR] [200 ug: < span>599.00 EUR] [20 ug: < span>182.00 EUR] [50 ug: < span>300.00 EUR]
ELOVL Fatty Acid Elongase 4 (ELOVL4) Antibody (FITC) from Abbexa
20-abx316574 | [100 ug: < span>411.00 EUR] [1 mg: < span>1845.00 EUR] [200 ug: < span>599.00 EUR] [20 ug: < span>182.00 EUR] [50 ug: < span>300.00 EUR]
ELOVL Fatty Acid Elongase 4 (ELOVL4) Antibody (Biotin) from Abbexa
20-abx316575 | [100 ug: < span>411.00 EUR] [1 mg: < span>1845.00 EUR] [200 ug: < span>599.00 EUR] [20 ug: < span>182.00 EUR] [50 ug: < span>300.00 EUR]
ELOVL Fatty Acid Elongase 2 (ELOVL2) Antibody (HRP) from Abbexa
20-abx312102 | [100 ug: < span>411.00 EUR] [1 mg: < span>1845.00 EUR] [200 ug: < span>599.00 EUR] [20 ug: < span>182.00 EUR] [50 ug: < span>300.00 EUR]
ELOVL Fatty Acid Elongase 2 (ELOVL2) Antibody (FITC) from Abbexa
20-abx312103 | [100 ug: < span>411.00 EUR] [1 mg: < span>1845.00 EUR] [200 ug: < span>599.00 EUR] [20 ug: < span>182.00 EUR] [50 ug: < span>300.00 EUR]
ELOVL Fatty Acid Elongase 2 (ELOVL2) Antibody (Biotin) from Abbexa
20-abx312104 | [100 ug: < span>411.00 EUR] [1 mg: < span>1845.00 EUR] [200 ug: < span>599.00 EUR] [20 ug: < span>182.00 EUR] [50 ug: < span>300.00 EUR]
ELOVL Fatty Acid Elongase 1 (ELOVL1) Antibody (HRP) from Abbexa
20-abx311976 | [100 ug: < span>411.00 EUR] [1 mg: < span>1845.00 EUR] [200 ug: < span>599.00 EUR] [20 ug: < span>182.00 EUR] [50 ug: < span>300.00 EUR]
ELOVL Fatty Acid Elongase 1 (ELOVL1) Antibody (FITC) from Abbexa
20-abx311977 | [100 ug: < span>411.00 EUR] [1 mg: < span>1845.00 EUR] [200 ug: < span>599.00 EUR] [20 ug: < span>182.00 EUR] [50 ug: < span>300.00 EUR]
ELOVL Fatty Acid Elongase 1 (ELOVL1) Antibody (Biotin) from Abbexa
20-abx311978 | [100 ug: < span>411.00 EUR] [1 mg: < span>1845.00 EUR] [200 ug: < span>599.00 EUR] [20 ug: < span>182.00 EUR] [50 ug: < span>300.00 EUR]
Human ELOVL Fatty Acid Elongase 1 (ELOVL1) ELISA Kit from Abbexa
20-abx151398 | [10 × 96 tests: < span>7378.00 EUR] [5 × 96 tests: < span>3933.00 EUR] [96 tests: < span>911.00 EUR]
Mouse ELOVL Fatty Acid Elongase 1 (ELOVL1) ELISA Kit from Abbexa
abx516648-96tests | 96 tests: < span>739.00 EUR
Human ELOVL Fatty Acid Elongase 1 (ELOVL1) CLIA Kit from Abbexa
20-abx495628 | [10 × 96 tests: < span>7973.00 EUR] [5 × 96 tests: < span>4246.00 EUR] [96 tests: < span>981.00 EUR]
Rat ELOVL Fatty Acid Elongase 1 (ELOVL1) CLIA Kit from Abbexa
20-abx495629 | [10 × 96 tests: < span>8569.00 EUR] [5 × 96 tests: < span>4560.00 EUR] [96 tests: < span>1052.00 EUR]

Scroll to Top